ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลังแต่งตั้ง | newswit

บตท. แต่งตั้ง 'กรพล ชินพัฒน์ '
บตท. แต่งตั้ง 'กรพล ชินพัฒน์ '
รักษาการเอ็มดี – นายกรพล  ชินพัฒน์  ปัจจุบันอายุ 54  ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Mar 2020
กระทรวงการคลัง แต่งตั้ง นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการคนใหม่ขับเคลื่อน ธพว. สานต่อผลงาน สาลินี วังตาล – ทั้งนี้ การลาออกของประธานกรรมการ นางสาลินี วังตาล ด้วยเหตุผลได้เข้ามาดูแล ธพว. เป็นเวลา 2 ปีเต็มแล้ว (เริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 – 22 สิงหาคม 2559 ) ซึ่งขณะนี้สถานะของธนาคารสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้แล้ว โดยจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องกำไร เรื่องการลด
กระทรวงการคลัง แต่งตั้ง นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการคนใหม่ ขับเคลื่อน ธพว. สานต่อผลงาน สาลินี วังตาล – ทั้งนี้ การลาออกของประธานกรรมการ นางสาลินี วังตาล ด้วยเหตุผลได้เข้ามาดูแล ธพว. เป็นเวลา 2 ปีเต็มแล้ว (เริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 – 22 สิงหาคม 2559 ) ซึ่งขณะนี้สถานะของธนาคารสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้แล้ว โดยจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องกำไร เรื่องการลด
ประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่ – นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล อายุ 61 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลิสซิ่ง จำกัด และเจ้าของสำนักงานกฎหมาย สำนักกฎหมาย สิงห์ เกรียงศักดิ์ และสุรชัย โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งในตำแหน่งกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK – กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--EXIM BANK กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งนายคนิสร์ สุคนธมาน เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.อภิชัย บุญธีรวร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อวันที่ 30
กระทรวงการคลังแต่งตั้งแบงก์กรุงเทพและแบงก์กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 3.60 % ต่อปี – กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ( กลาง ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ร่วมกับ นางธาริษา วัฒนเกส ( ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นาย ตัน คอง คูน ( ซ้ายสุด )
ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น CWT – กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบนายบุญชัย ไชยธีรัตต์ กรณีซื้อขายหุ้นบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (“CWT”) ในลักษณะสร้างราคาเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท และกรณีไม่รายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 5,236,500 บาท
ภาพข่าว: กระทรวงการคลังแต่งตั้ง บมจ.ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอุทิศ ธรรมวาทิน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
การเปรียบเทียบกรณีสร้างราคาหุ้น AREEYA – กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบ บุคคลรวม 9 ราย ฐานเป็น ตัวการและผู้สนับสนุนการสร้างราคาหุ้นบริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“AREEYA”) เป็นจำนวนเงิน รวม 29,353,774.88 บาท สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
การเปรียบเทียบปรับผู้สนับสนุนการสร้างราคาหุ้น YNP – กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบนายจักรพงษ์ ถิรนัยนันท์ กรณีความผิดเป็นผู้สนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“YNP”) นายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนรู้เห็น
เปรียบเทียบปรับกรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น MATI – กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบกรณีใช้ข้อมูลภายในทำการซื้อขายหุ้นบมจ. มติชน (“MATI”) โดยเปรียบเทียบนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เป็นเงินจำนวน 31,776,785.64 บาท และเปรียบเทียบนางสาวพัชรี มนุญพาณิชย์ เป็นเงินจำนวน 333,333.33 บาท จากการตรวจสอบของ
การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น YNP – กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนางจำลอง พันธ์พาณิชย์ นายชาญ เลิศประเสริฐภากร และนายศักดิ์ศิลป์ คงคานนท์ กรณีเป็นตัวการในการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“YNP”) และกรณีไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ YNP เป็นจำนวนเงิน
เปรียบเทียบปรับความผิดกรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น OISHI – กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--ก.ล.ต. ในวันนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบ นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ เป็นจำนวนเงิน 1,494,615.92 บาท ในความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหุ้น OISHI เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์
ก.ล.ต. ลงโทษผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น CIG – กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนายอารีย์ พุ่มเสนาะ นายพูนศักดิ์ ทองเสวต และนายศักดิ์ศิลป์ คงคานนท์ ในฐานะตัวการในการสร้างราคาหลักทรัพย์ของ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป (“CIG”) และเปรียบเทียบปรับนายศิริพงษ์ ศิริสวัสดิบุตร นายวิชัย ธำรงดุลภาค นายสุทธินันท์
ก.ล.ต. ลงโทษผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น BFIT – กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนายสม เผื่อคง นางประภัสสร เผื่อคง นายจีรวัฒน์ สมบูรณ์ นางศิริพร ชนะพล นายเสน่ห์ คงประพันธ์ และ นางสุธาทิพย์ สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 และ ก.ล.ต. ได้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
เปรียบเทียบปรับบริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่ง ไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า – กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับขั้นรุนแรงบริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่ง จากการที่ ก.ล.ต. ขอเทปหลักฐานการซื้อขายแต่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบให้ได้ สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เปรียบเทียบปรับความผิดกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ CCP – กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กลต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 1) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรณีสร้างราคาและไม่รายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (“CCP”) และ 2) นายจักรชัย ฉันทโรจน์ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ของนายรังสี
การเปรียบเทียบผู้บริหาร SINGHA กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง – กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--ก.ล.ต. คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ ผู้บริหารของบริษัทสิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) (SINGHA) จำนวน 6 ราย ที่มีการซื้อขายหุ้น SINGHA ในนามบุคคลอื่น (nominee)
การเปรียบเทียบผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น STHAI – กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบบุคคลจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนเงินค่าปรับรายละ 500,000 บาท กรณีสร้างราคา หุ้นบริษัทซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI) บุคคลดังกล่าวได้แก่ (1)
กระทรวงการคลังเลือกกสิกรไทยขายพันธบัตร 30,000 ล้านบาท – กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--ธนาคารกสิกรไทย กระทรวงการคลัง แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 30,000 ล้านบาท แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นพันธบัตรอายุ 5 ปี และ 7 ปี ทยอยออกตั้งแต่ ส.ค.48-ก.ค.49 เชื่อดอกเบี้ยอิงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบวกส่วนต่างไม่เกิน 15% ของผลตอบแทน จะจูงใจให้ลงทุน เริ่มขายรุ่นแรก 15 ส.ค.48 นี้ ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548
กระทรวงการคลังเลือกกสิกรไทยขายพันธบัตร 30,000 ล้านบาท – กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--ธนาคารกสิกรไทย กระทรวงการคลัง แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 30,000 ล้านบาท แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นพันธบัตรอายุ 5 ปี และ 7 ปี ทยอยออกตั้งแต่ ส.ค.48-ก.ค.49 เชื่อดอกเบี้ยอิงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบวกส่วนต่างไม่เกิน 15% ของผลตอบแทน จะจูงใจให้ลงทุน เริ่มขายรุ่นแรก 15 ส.ค.48 นี้ ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548