เปรียบเทียบปรับกรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น MATI

17 Jun 2007

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบกรณีใช้ข้อมูลภายในทำการซื้อขายหุ้นบมจ. มติชน (“MATI”) โดยเปรียบเทียบนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เป็นเงินจำนวน 31,776,785.64 บาท และเปรียบเทียบนางสาวพัชรี มนุญพาณิชย์ เป็นเงินจำนวน 333,333.33 บาท

จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือนกันยายน 2548 ได้มีการซื้อขายหุ้น MATI ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวพัชรี มนุญพาณิชย์ รวมทั้งบุคคลอื่น และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ในประการที่น่าจะ

เป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (“GMMM”) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเข้าลงทุนในหุ้น MATI อันเป็นสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการที่นายไพบูลย์ และนางสาวพัชรี (ในฐานะผู้สนับสนุน) ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ทั้งนี้ นายไพบูลย์และนางสาวพัชรี ได้ยินยอมเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ และคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนายไพบูลย์และนางสาวพัชรี เป็นเงินจำนวน 31,776,785.64 บาท และ 333,333.33 บาท ตามลำดับ