การเปรียบเทียบกรณีสร้างราคาหุ้น AREEYA

05 Jul 2007

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบ บุคคลรวม 9 ราย ฐานเป็น ตัวการและผู้สนับสนุนการสร้างราคาหุ้นบริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“AREEYA”) เป็นจำนวนเงิน รวม 29,353,774.88 บาท

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ AREEYA ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 กันยายน 2547 (รวม 14 วันทำการ) อันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ก.ล.ต. จึงเข้าตรวจสอบและพบว่าสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติดังกล่าว เกิดจากการรู้เห็นหรือตกลงร่วมกันของ นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี นายธีระพงษ์ งามเศรษฐมาศ นางพรทิพย์ พัฒนาพลกรสกุล นายธีรินทร์ พัฒนาพลกรสกุล และนางสาววราภรณ์ งามเศรษฐมาศ ซึ่งส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ AREEYA ในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ดังกล่าวว่ามีการซื้อขายกันมาก และราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไป อันผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนของนายพุทธกาล วงศ์ไพเสริฐ นางสาวบุญยอร กิจวิถี นายภาสพงษ์ แสงพฤกษ์ และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ บล.ไซรัส จำกัด (มหาชน) รายนางสาวพรพิมล พัฒนาพลกรสกุล

การกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244(2)(3) และมาตรา243(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และกรณีเป็นผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 9 ราย ได้ยินยอมเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ และคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำสั่งเปรียบเทียบตัวการ 5 ราย ได้แก่ นายวิวัฒน์ 18,181,523.08 บาท นายธีระพงษ์ 500,000.00 บาท นางพรทิพย์ 4,425,491.94 บาท นายธีรินทร์ 500,000.00 บาท นางสาววราภรณ์ 4,413,426.54 บาท และผู้สนับสนุน 4 ราย ได้แก่ นายพุทธกาล นางสาวบุญยอร นายภาสพงษ์ และนางสาวพรพิมล รายละ 333,333.33 บาท รวมค่าปรับทั้งสิ้น 29,353,774.88 บาท

นอกจากเปรียบเทียบปรับแล้ว ก.ล.ต. ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวพรพิมล เป็นเวลา 1 ปี ด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 เป็นต้นไป