ก.ล.ต. ลงโทษผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น BFIT

17 Nov 2006

กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนายสม เผื่อคง นางประภัสสร เผื่อคง นายจีรวัฒน์ สมบูรณ์ นางศิริพร ชนะพล นายเสน่ห์ คงประพันธ์ และ นางสุธาทิพย์ สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 และ ก.ล.ต. ได้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางศิริพร และสั่งพักนายสเน่ห์และนางสุธาทิพย์ เนื่องจากต้องสงสัย

กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (“BFIT”) ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2547 จากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ของ BFIT และพบสภาพการซื้อขายผิดปกติในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2547 (รวม 57 วันทำการ) อันเนื่องมาจากการซื้อขายของผู้ต้องสงสัย 3 ราย คือ นายสม นางประภัสสร และนายจีรวัฒน์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 หาดใหญ่ จึงได้แจ้งให้ ก.ล.ต. ดำเนินการ

ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบและพบว่าสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติดังกล่าวเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายของนายสม นางประภัสสร และนายจีรวัฒน์ โดยมีนางศิริพร ผู้จัดการสาขา ร่วมกระทำการ โดยมีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอีก 2 ราย คือ นายเสน่ห์ และนางสุธาทิพย์ ให้ความช่วยเหลือในการส่งคำสั่ง ซึ่งการกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 244 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯโดยเปรียบเทียบปรับนายสม นางประภัสสร นายจีรวัฒน์ และนางศิริพร รายละ 500,000 บาท และ นายเสน่ห์ กับนางสุธาทิพย์ รายละ 333,333.34 บาท

นอกจากการเปรียบเทียบปรับแล้ว ก.ล.ต. ได้เพิกถอนนางศิริพรจากการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 3 ปี และสั่งพัก นายเสน่ห์และนางสุธาทิพย์ จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549