ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น CWT

06 Dec 2007

กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบนายบุญชัย ไชยธีรัตต์ กรณีซื้อขายหุ้นบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (“CWT”) ในลักษณะสร้างราคาเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท และกรณีไม่รายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 5,236,500 บาท

และเปรียบเทียบนางสาวกชพรรณ ภัทราทรัพย์ นายชูศักดิ์ อู่สมบัติชัย และนางสาวอรันย์ภร เรืองขำ ในฐานะผู้สนับสนุนรายละ 333,333.33 บาท สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขาย ที่ผิดปกติของหุ้น CWT ช่วงปลายปี 2547 ถึงต้นปี 2548 อันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ก.ล.ต. จึงได้เข้าตรวจสอบ และพบว่าสภาพการซื้อขายผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดจากนายบุญชัย ประธานกรรมการบริษัท CWT ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวกชพรรณ นายชูศักดิ์ และนางสาว อรันย์ภร ซื้อขายหุ้น CWT ในลักษณะอำพรางและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่า หุ้นดังกล่าว มีการซื้อขายกันมากและราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด และการกระทำดังกล่าวยังเป็นการชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าทำการซื้อหรือขายหุ้น CWT อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243(1) และ (2) ประกอบมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ นายบุญชัยจึงมีความผิดต้องระวางโทษ ตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และนางสาวกชพรรณ นายชูศักดิ์ และนางสาวอรันย์ภร ในฐานะผู้สนับสนุน มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ การซื้อขายหุ้น CWT ของนายบุญชัยข้างต้นมีผลให้เมื่อรวมหุ้น CWT ที่นายบุญชัยฯ ถืออยู่ ในบัญชีตนเอง บัญชีของบุคคลอื่นที่ใช้ในการซื้อขายหุ้น CWT และบัญชีของบุคคลตามมาตรา 258 ของนายบุญชัยแล้ว ทำให้นายบุญชัยถือหุ้น CWT ถึงหรือผ่านทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของ CWT แต่นายบุญชัยไม่ได้รายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จึงต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน