การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น YNP

11 Apr 2007

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนางจำลอง พันธ์พาณิชย์ นายชาญ เลิศประเสริฐภากร และนายศักดิ์ศิลป์ คงคานนท์ กรณีเป็นตัวการในการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“YNP”) และกรณีไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ YNP เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 37.76 ล้านบาท

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขาย ที่ผิดปกติของหุ้น YNP ช่วงต้นปี 2548 อันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ก.ล.ต. จึงได้เข้าตรวจสอบและพบว่าในระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2548 (รวม 46 วันทำการ) สภาพการซื้อขายของหุ้น YNP ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด อันเกิดจากการรู้เห็นหรือตกลงร่วมกัน ของนางจำลอง อดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ YNP นายชาญ อดีตผู้บริหารของ YNP และนายศักดิ์ศิลป์ อดีตเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยนางจำลองและนายชาญได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายชาญและบุคคลอื่น (nominee) อีก 9 ราย ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น YNP ในลักษณะอำพรางและต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดว่าหุ้นดังกล่าวมีการซื้อขายกันมากและราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไป อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด โดยมีนายศักดิ์ศิลป์เป็นผู้ส่งคำสั่งและควบคุมการส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าว

นอกจากนี้ การที่นางจำลองและนายชาญใช้บัญชีของบุคคลอื่นซื้อขายหุ้น YNP ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารของ YNP ทำให้บุคคลทั้งสองมีหน้าที่ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นดังกล่าวทุกครั้ง อีกทั้งการซื้อขายนั้นมีผลให้นางจำลองเป็นผู้ถือหุ้น YNP เพิ่มขึ้นหรือลดลงข้ามจุดทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด นางจำลองจึงมีหน้าที่ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นดังกล่าวที่ผ่านทุกร้อยละห้าด้วย แต่บุคคลทั้งสองไม่ได้รายงานให้ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 275 และมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 และวันที่ 4 เมษายน 2550 คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนางจำลอง 28,084,435.09 บาท นายชาญ 9,172,535.86 บาท และนายศักดิ์ศิลป์ 500,000 บาท