เปรียบเทียบปรับความผิดกรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น OISHI

13 Mar 2007

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--ก.ล.ต.

ในวันนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบ นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ เป็นจำนวนเงิน 1,494,615.92 บาท ในความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหุ้น OISHI เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548

จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเจรจาซื้อขายหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“OISHI”) ได้ทำการซื้อหุ้น OISHI เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 โดยใช้ข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติงาน และยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน อันเป็น การเอาเปรียบบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 241 ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต. จึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณา และในวันนี้ (13 มีนาคม 2550) คณะกรรมการได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนายอุดมศักดิ์เป็นจำนวนเงิน 1,494,615.92 บาท การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลนั้นได้มาจากการประกอบวิชาชีพ เป็นการกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนายอุดมศักดิ์ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์แล้ว