เปรียบเทียบปรับความผิดกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ CCP

23 Aug 2006

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กลต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 1) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม

กรณีสร้างราคาและไม่รายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (“CCP”) และ 2) นายจักรชัย ฉันทโรจน์ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ของนายรังสี เป็นจำนวนเงินรวมเกือบ 4 ล้านบาท

สืบเนื่องจากในช่วงวันที่ 7 – 27 ตุลาคม 2547 การซื้อขายหุ้น CCP มีสภาพผิดปกติ ก.ล.ต. จึงดำเนินการตรวจสอบและพบว่า สภาพผิดปกติดังกล่าวเกิดจากการที่นายรังสีได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและของบุคคลอื่นอีก 7 ราย ซื้อขายหุ้น CCP ในลักษณะอำพรางและต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดว่าหุ้นดังกล่าวมีการซื้อขายกันมาก และราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไป อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

ซึ่งเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) (2) และมาตรา 244 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และการสร้างราคาหุ้นดังกล่าวมีนายจักรชัยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยการให้นายรังสีใช้บัญชีของตนซื้อขายหุ้น ติดต่อขอใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่อเปิดบัญชีให้นายรังสีใช้ และให้ความช่วยเหลือด้านการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่นายรังสี นายจักรชัยจึงมีความผิดฐานสนับสนุนการกระทำผิดดังกล่าวของนายรังสี

การกระทำผิดข้างต้นของนายรังสี และนายจักรชัย มีโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งนายรังสี และนายจักรชัยได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบปรับตามคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้วเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท และ 333,333.34 บาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในกรณีนี้ที่นายรังสีใช้บัญชีของบุคคลอื่นซื้อขายหุ้น CCP นายรังสีมีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์เมื่อการถือหุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลงผ่านทุกร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด ตามมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แต่นายรังสีมิได้รายงานให้ถูกต้องเป็นจำนวน 6 ครั้ง จึงต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งนายรังสีได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบปรับแล้ว เป็นเงินจำนวน 3,106,500 บาท