ก.ล.ต. ลงโทษผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น CIG

21 Dec 2006

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบนายอารีย์ พุ่มเสนาะ นายพูนศักดิ์ ทองเสวต และนายศักดิ์ศิลป์ คงคานนท์ ในฐานะตัวการในการสร้างราคาหลักทรัพย์ของ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป (“CIG”) และเปรียบเทียบปรับนายศิริพงษ์ ศิริสวัสดิบุตร นายวิชัย ธำรงดุลภาค นายสุทธินันท์ ประทีปพวงรัตน และ นางสาวสุวัฒนา ชูเรืองสุข ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

จากการที่ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ CIG ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 28 กรกฎาคม 2548 อันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ก.ล.ต. จึงได้เข้าตรวจสอบและพบว่า สภาพการซื้อขายที่ผิดปกติดังกล่าวเกิดจากการที่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการของ CIG ร่วมกับนายพูนศักดิ์ ทองเสวต และเจ้าหน้าที่การตลาด (ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน) ของ บล.ไซรัส จำกัด (มหาชน) รายนายศักดิ์ศิลป์ คงคานนท์ สั่งหรือส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น CIG ในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และการกระทำข้างต้นได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจาก นายศิริพงษ์ ศิริสวัสดิบุตร นายวิชัย ธำรงดุลภาค นายสุทธินันท์ ประทีปพวงรัตน นางสาวสุวัฒนา ชูเรืองสุข และนายพูนศักดิ์ ทองเสวต ในการให้ยืมใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 (2) (3) และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการได้มีคำสั่งเปรียบเทียบ นายอารีย์ นายพูนศักดิ์ และนายศักดิ์ศิลป์ รายละ 500,000 บาท และเปรียบเทียบปรับนายศิริพงษ์ นายวิชัย นายสุทธินันท์ และ นางสาวสุวัฒนา รายละ 333,333.34 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิน 2,833,333.36 บาท นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายศักดิ์ศิลป์ด้วย