การเปรียบเทียบปรับผู้สนับสนุนการสร้างราคาหุ้น YNP

25 Jun 2007

กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเปรียบเทียบนายจักรพงษ์ ถิรนัยนันท์ กรณีความผิดเป็นผู้สนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“YNP”) นายจักรพงษ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนรู้เห็น และช่วยเหลือบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัทยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“YNP”) ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2548 ในลักษณะอำพรางและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลทั่วไป หลงผิดไปว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวหุ้น YNP มีการซื้อขายกันมากและราคาหุ้นได้เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลให้การซื้อหรือขายหุ้น YNP ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด การกระทำของนายจักรพงษ์ ตามที่กล่าวข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายจักรพงษ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 333,333.34 บาท นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายจักรพงษ์เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2550