แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

06 Oct 2010

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--EXIM BANK

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งนายคนิสร์ สุคนธมาน เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2553

ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.อภิชัย บุญธีรวร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นั้น ธนาคารได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด คณะกรรมการธนาคารจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายคนิสร์ สุคนธมาน เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นายคนิสร์จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

นายคนิสร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Birmingham City University ประเทศอังกฤษและ MBA จาก Warwick Business School, University of Warwick ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคารที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ ธนาคาร Union Bank of Switzerland สาขาสิงคโปร์ ธนาคารเอเชีย จำกัด และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อีกหลายแห่ง เคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดทุน วุฒิสภา ตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK คือ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-7

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net