การเปรียบเทียบผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น STHAI

08 Aug 2005

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--ก.ล.ต.

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบบุคคลจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนเงินค่าปรับรายละ 500,000 บาท กรณีสร้างราคา หุ้นบริษัทซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)

บุคคลดังกล่าวได้แก่ (1) นายหลักชัย กิตติพล (2) นายเจี่ยง เจิ้น (3) บริษัท ไทย ซี อู๋ จำกัด (4) บริษัท นูทราโก (ประเทศไทย) จำกัด (5) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (6) นายสมภาพ เลิศรวีวงศ์ และ (7) นายปอก้วน กิตติศรีไสว

บุคคล 7 รายข้างต้นได้ลงนามยินยอมรับการเปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบกรณีปฏิบัติ ฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 (2) (3) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2546 บุคคลดังกล่าวได้รู้เห็น หรือตกลงกันใช้บัญชีซื้อขายของนายสมภาพ นายปอก้วน บริษัทไทย ซี อู๋ จำกัด และ บริษัทนูทราโก (ประเทศไทย) จำกัด ทำการซื้อขายหุ้น STHAI โดยรู้อยู่แล้วว่าบุคคลทั้ง 7 ราย ได้สั่งขายหรือจะสั่งขาย หรือสั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อหุ้น STHAI ในจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน ในภาคการซื้อขายเดียวกัน ทำให้เกิดการจับคู่ซื้อขายระหว่างกัน อันเป็นการอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่า ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหุ้น STHAI มีปริมาณการซื้อขายหรือราคาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สอดคล้องกับสภาพปกติของตลาด--จบ--