ประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่

26 Nov 2015
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และแต่งตั้งนายบรรยง วิเศษมงคลชัย เป็นกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ขณะที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการธนาคารในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล อายุ 61 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลิสซิ่ง จำกัด และเจ้าของสำนักงานกฎหมาย สำนักกฎหมาย สิงห์ เกรียงศักดิ์ และสุรชัย โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งในตำแหน่งกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย อายุ 58 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) และรองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท กฎหมาย, Temple University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี นิติ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตร ประกอบด้วย Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนักเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการปกครอง (นปอ.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร อายุ 56 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรรมการบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง กรรมการคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท Management and Human Relations, Abilene Christian University, TEXAS, สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Delhi University, สาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมจากหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปธ) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Aftairs หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management Program (MMM)) รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย