การเปรียบเทียบผู้บริหาร SINGHA กรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

16 Nov 2005

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ

ผู้บริหารของบริษัทสิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) (SINGHA) จำนวน 6 ราย ที่มีการซื้อขายหุ้น SINGHA ในนามบุคคลอื่น (nominee) โดยมิได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ให้ถูกต้อง

ในการนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบได้กำหนดค่าปรับในสถานหนัก เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวจงใจใช้ตัวแทนเพื่อปกปิดการซื้อขายหุ้นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจลงทุน

กรณีการไม่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ให้ถูกต้อง ตามมาตรา 59

ปรับผู้บริหาร SINGHA จำนวน 6 ราย คือ (1) นางกอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร จำนวนเงิน 350,250 บาท (2) นางรจนา มหาวนา จำนวนเงิน 361,650 บาท (3) นางสาววิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ จำนวนเงิน 354,000 บาท (4) นางสาวสิริรักษ์ โบว์เสรีวงศ์ จำนวนเงิน 584,400 บาท (5) นายชาญ ธาระวาส จำนวนเงิน 80,850 บาท และ (6) นางวีณา ณ อุบล จำนวนเงิน 306,450 บาท

กรณีการไม่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้น SINGHA ให้ถูกต้อง ตามมาตรา 246

ปรับผู้บริหาร SINGHA จำนวน 3 ราย คือ (1) นางสาววิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ จำนวนเงิน 249,900 บาท (2) นางสาวสิริรักษ์ โบว์เสรีวงศ์ จำนวนเงิน 250,500 บาท และ (3) นางวีณา ณ อุบล จำนวนเงิน 176,400 บาท

อนึ่ง การไม่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ข้างต้น เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ถึง

วันที่ 22 มิถุนายน 2548 ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารของ SINGHA ทั้ง 6 ราย ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหุ้น SINGHA ตามแบบ 59-2 และ แบบ 246-2 ที่ถูกต้องต่อ ก.ล.ต. แล้ว และได้ยินยอมรับการ

เปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบข้างต้น

ทั้งนี้ การกระทำที่ถูกเปรียบเทียบปรับดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอให้ SINGHA ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการทำ MOU กับ Westcoast International Trading Company Limited แต่อย่างใด--จบ--