ข่าวประชาสัมพันธ์การออมเพื่อการเกษียณ | newswit

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดคลังความรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดคลังความรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน
PVD Space by SET สร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ – PVD Space by SET 12 Oct
เตรียมพบกับงานสัมมนา เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ
เตรียมพบกับงานสัมมนา เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ
ด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI) – โดยคุณสามารถประเมินความพร้อมได้ด้วยตัวเอง Aug 2022
เตรียมพบกับงานสัมมนา เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ
เตรียมพบกับงานสัมมนา เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ
ด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI) 24 ส.ค.นี้ ที่ ตลท. – Aug 2022
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
กฟน. และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ – ดร. ภากร Jan 2022
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
กฟน. และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ – ดร. ภากร Jan 2022
เมืองไทยประกันชีวิตจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมืองไทยประกันชีวิตจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดสัมมนา “เกษียณแบบเศรษฐี สุขภาพดี มีเงินใช้” – นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Oct 2019
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ – 9.00 น. ลงทะเบียน 9.30 น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 'ระบบการออมเพื่อการเกษียณที่ครอบคลุมเพียงพอและยั่งยืน" โดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 9.50 น. สัมมนา "ระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยกับการเตรียมพร้อมรับกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ" โดย คุณณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. คุณวศิน
กอช. หนุนให้ความรู้ด้านการออมเพื่อการเกษียณ ลงนาม MOU 17 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย – นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในสังคมทั้งกลไกระดับชาติและกลไกระดับท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพข่าว: ก.ล.ต. เผยแพร่บทวิจัย
ภาพข่าว: ก.ล.ต. เผยแพร่บทวิจัย
SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “การออมเพื่อการเกษียณ” – Mar 2016
ก.ล.ต. ร่วมกับธรรมศาสตร์ จุฬา และมอร์นิ่งสตาร์เผยผลงานวิจัย “การออมเพื่อการเกษียณ” – ดร. อัญญา ขันธวิทย์ ศาตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การกำหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนสำหรับผู้มีรายได้ชาวไทยภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง" ซึ่งเป็นบทวิจัยแรกของประเทศที่สามารถระบุได้ว่า หากหญิงไทยเริ่มออมตั้งแต่อายุ 20 ปี อัตราการออมควรอยู่ที่ประมาณ 12%
ก.ล.ต. จัดงานเสวนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “การออมเพื่อการเกษียณ” – หัวข้อ "การออมเพื่อการเกษียณ" วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. 14.00 น. ลงทะเบียน 14.15 น. "กำหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนสำหรับผู้มีรายได้ชาวไทยภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง " นำเสนอผลงานวิจัย โดย ศ.ดร. อัญญา ขันทวิทย์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 15.00
กอช. รุกโปรโมทแผนการออมเพื่อประชาชนที่มีอาชีพอิสระ เดินหน้าจับมือประกันสังคมจัดโครงการนำร่อง ลงพื้นที่พบชาวจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบุรี – นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนที่อยู่ระหว่างเร่งขับเคลื่อนภารกิจทุกด้าน โดยเฉพาะภารกิจการสร้างฐานสมาชิกของกองทุนที่เป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร่วมกับกลยุทธ์การส่งเสริมการออม ผ่านทุกๆ
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แนะจัดแผนการลงทุนแบบ Target Date เพื่อการเกษียณอย่างมีคุณภาพ – นาย Gregory J. Burrows กล่าวเน้นว่า การเกษียณอย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐซึ่งควรสนับสนุนการออมโดยอาจตรากฎหมายบังคับ ส่งเสริมการออมภาคสมัครใจหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านนายจ้างควรให้ความรู้ถึงความสำคัญด้านการออมเพื่อการเกษียณแก่ลูกจ้าง สนับสนุนให้มีการออมภาคสมัครใจ โดยนายจ้างออมไม่น้อยกว่าลูกจ้าง
ภาพข่าว: เผยผลงานวิจัยของจุฬาฯ
ภาพข่าว: เผยผลงานวิจัยของจุฬาฯ
ใน โครงการ SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1 – Aug 2014
ก.ล.ต. เผยผลงานวิจัยจุฬาฯ ระบุคนไทยควรเพิ่มสัดส่วนลงทุนสินทรัพย์ผลตอบแทนสูงตั้งแต่อายุน้อย – ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า งานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็น “การออมเพื่อการเกษียณอายุ” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเตรียมความพร้อม ทั้งการกำหนดนโยบาย การออกผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญ โดยผลการศึกษานี้
ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา “SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1” ในประเด็น การออมเพื่อการเกษียณอายุ – วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต. ถ.วิภาวดีรังสิต
คลังกระตุ้นการออมเพื่อการเกษียณ ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีลาออกแต่คงเงินออมจนถึง 55 ปี – กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เพิ่มสิทธิลูกจ้างที่ออกจากงานก่อน 55 ปีแต่ยังคงเงินสะสมและผลประโยชน์ในกองทุนจนถึงอายุ 55 ปี ให้ยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้ รวมทั้งขยายเวลามาตรการช่วยเหลือนักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนถึง 31 ธันวาคม 2557
กบข. เผยผลการวิจัยพบสมาชิกส่วนใหญ่ เน้นการออมเพื่อการศึกษาของบุตรมากกว่าการออมเพื่อการเกษียณ – กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--กบข. นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ กบข.ได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง “มองภาพสังคมไทยต่อการออมเพื่อวัยเกษียณ” ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอและสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง
กบข. เผยผลงานวิจัยพบคนไทยมุ่งการออมเพื่อการเกษียณอายุและเพื่อการศึกษาของบุตรเป็นหลัก – กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--กบข. นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการสายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ คืองานด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งล่าสุด กบข. ได้มีการจัดทำโครงการวิจัยนำร่องเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากรกับทิศทางการออมในอนาคต
กบข. เผยผลสำเร็จครบรอบ 10 ปี ย้ำเป็นเสาหลักพัฒนาตลาดทุน – กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--กบข. กบข. เผยความสำเร็จการจัดงานครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง นักลงทุนสถาบันร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง พร้อมย้ำจุดยืนการเป็นแม่แบบนักลงทุนสถาบันและการปฏิรูประบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานวันครบรอบ 1 ทศวรรษของ กบข เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีคณะกรรมการ กบข.