สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

08 Nov 2018
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา FETCO "ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ" วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

9.00 น. ลงทะเบียน

9.30 น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 'ระบบการออมเพื่อการเกษียณที่ครอบคลุมเพียงพอและยั่งยืน"

โดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

9.50 น. สัมมนา "ระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยกับการเตรียมพร้อมรับกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ"

โดย คุณณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

คุณวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสุปาณี จันทรมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุนและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 น. Q&A