ภาพข่าว: เผยผลงานวิจัยของจุฬาฯ ใน โครงการ SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1

07 Aug 2014
ก.ล.ต. ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด “SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1” เผยแพร่ผลงานวิจัยหัวข้อ “การออมเพื่อการเกษียณอายุ” พบการออมและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นปัจจัยสำคัญต่อความเพียงพอในวัยเกษียณ และควรเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงผลตอบแทนสูงรองรับการเกษียณอายุ เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
ภาพข่าว: เผยผลงานวิจัยของจุฬาฯ ใน โครงการ SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1