กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

16 Mar 2020

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ผลักดันการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรในอนาคต

กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังคนภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร มีความรู้ ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสืบไป

นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีคุณภาพ อาทิ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน Young Smart Farmer เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนี้มีความรู้ด้านการเกษตรรอบด้านและสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะความชำนาญให้กับกำลังคนภาคการเกษตรในอนาคตดังกล่าว เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงหารือแนวทางความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน ได้แก่ 1) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ซึ่งมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง  2) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 9 แห่ง  3) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง  และ 4) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 12 แห่ง ซึ่งตั้งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและพัฒนากำลังคน การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างเป็นระบบแล้ว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่า การทำ MOU กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 สถาบันดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่สนใจงานภาคการเกษตรและกำลังจะเติบโตก้าวเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร และทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสังกัดสถาบันได้เข้าฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักสูตรฝึกปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานวิจัยร่วมกันอีกด้วย