สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน นำตัวแทนเยาวชน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 Sep 2022

นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้นำตัวแทน เยาวชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เข้ารับมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล จาก นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน นำตัวแทนเยาวชน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายจิรศักดิ์ โกวิทย์ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนโดยอาจารย์ภูวิศ พัชรวิทิตโชติ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขัน นายอาคม เชิดชูกุล จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์วุฒินันท์ เครือเสาร์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

3. สาขาเทคโนโลยียานยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน นายสมพงษ์ ชนาโชค จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์ปิยะพงษ์ ชื่นมงคล เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

4. สาขากราฟิกดีไซน์ เข้าร่วมการแข่งขัน นายพัชรพล ผิวเกลี้ยง จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์ยศกร วิศรุตพงศ์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนและนายนนทพัทธ์ เรียงไวสวัสดิ์ จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯโดยอาจารย์อนุสรณ์ ทรัพย์เมฆากุล เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน นำตัวแทนเยาวชน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน