นศ. วทอ. กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

26 May 2023

นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

นศ. วทอ. กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รวม 3 รางวัล จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กระทรวงแรงงาน รายละเอียดดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้แก่ นายรัชชานนท์ ทิพฤาชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ควบคุมทีมโดย อาจารย์พชรพล ศิลาคุปต์ 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้แก่ นายสิทธานต์ สุกรี นักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล English program และนายถิรวัฒน์ นทีตานนท์ นักเรียนชั้นปีที่ 2 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล English program โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และ 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้แก่ นายวิศรุษธ์ สุกสาน นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล และนางสาวศรุตา ตันติวณิชกร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร. ณัฐพล บุญอธึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

นศ. วทอ. กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29