วว. ร่วมพิธีเปิด/การสัมมนาเนื่องในงานประชุมนานาชาติ The 19th Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS forum)

03 Oct 2022

 ศ. ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย  ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะผู้บริหารระดับสูง อว. ร่วมพิธีเปิดงาน the  19th  Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS forum โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Kishida Fumio นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Hiroshi Komiyama, Chairman, Science and Technology in Society forum (STS forum) ; Chairman, Mitsubishi Research Institute, Inc., Japan เป็นประธานในพิธีเปิดและการประชุมใหญ่ในหัวข้อ World in 2022 -- What do we need from S&T?  โอกาสนี้ ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์  ดร.จิราพัชร คำพิเดช นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และ ดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์ นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมในพิธีเปิด  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ Kyoto International Conference Centre  เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วว. ร่วมพิธีเปิด/การสัมมนาเนื่องในงานประชุมนานาชาติ The 19th Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS forum)

โอกาสนี้ คณะผู้แทนจาก วว. เข้าร่วมการประชุมในหลายหัวข้อที่จัดขึ้นตลอดทั้งวัน เช่น แนวทางสู่ความยั่งยืน  การเสวนาของนักวิจัยระดับโลก การดำเนินงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และ การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมเคมีในการส่งเสริม Next Zero Society เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประชุมคู่ขนานที่แบ่งห้องประชุมตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ Energy, Climate Change, Earth and Common, Life Sciences, Innovative Engineering, Cooperation inS&T, S&T Education, และ Digital Society ในการนี้ ผู้บริหารและนักวิจัย วว. ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายใหม่ๆกับหน่วยงานด้าน วทน. นานาชาติในงานดังกล่าวด้วย

วว. ร่วมพิธีเปิด/การสัมมนาเนื่องในงานประชุมนานาชาติ The 19th Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS forum)