ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่, ช่างฟ้อน, ช่างขับ, ช่างดีดสีตีเป่า ฯลฯ

08 Apr 2008

กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อนำสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบต่อไป ทั้งนี้มีศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์และแผนกดนตรีไทย ธนาคารกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมไทย ร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ในโอกาสอันดีนี้ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่, ช่างฟ้อน, ช่างขับ, ช่างดีดสีตีเป่า ฯลฯ เพื่อดำรงไว้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูแบบโบราณที่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เนื่องจากยังไม่เคยมีสถาบันหรือหน่วยงานใดจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 7.00 น.ถึง15.00 น. บริเวณสวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาคหลักคือ ภาคศักดิ์สิทธิ์และภาคเนื้อหาสาระความรู้โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และอาจารย์อานันท์ นาคคง

ในโอกาสนี้ธนาคารจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดของท่านร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ร้องรำทำเพลงและช่างสิปป์หมู่ในวันและเวลาดังกล่าว โดยธนาคารใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมกิจกรรม นำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของธนาคารและผู้บริหารด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านในกิจกรรมครั้งนี้

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพร้อมพร (พี่แตง) โทร.0-2230-2709