กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี: มุมมองผ่านประสบการณ์"

28 May 2014
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี: มุมมองผ่านประสบการณ์" ณ วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00-16:30 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ(ชื่อเดิม สยามซิตี้ กรุงเทพ) ถนนศรี อยุธยา

ร่วมอภิปรายโดย

ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง , ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย/นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย, ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

ทั้งนี้ การสัมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด