เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 3: “ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี”

18 Sep 2014
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดทำโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอแนวทางในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับสหภาพศุลกากรฯ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังความคืบหน้า และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นการร่วมกันออกแบบแนวทางการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยและประเทศตุรกีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 3: “ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี”

มูลนิธิ สวค. จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมบริการ ภายใต้โครงการดังกล่าวโดยใช้ชื่องาน“ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี” วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่หนายเลขโทรศัพท์ 0-2357-3490 ต่อ 242 และ 247 หรือ e-mail: [email protected]