วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช้างเผือก มัธยมสู่อาชีวะ รุ่นที่ 10

29 Oct 2014
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช้างเผือก มัธยมสู่อาชีวะ รุ่นที่ 10 ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช้างเผือก มัธยมสู่อาชีวะ รุ่นที่ 10

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นนักเรียนปีสุดท้าย (ม.3 , ม.6 , ปวช.) และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป โดยได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพดี และขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

2.ผู้ปกครองร่วมให้ความยินยอมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา

3.ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

4.ต้องไม่เป็นผู้รับทุนอื่น หรือกำลังรับทุนในลักษณะเดียวกัน จากสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่ง

5.ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีบทบาทในกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่ำเสมอ

6.ต้องปฏิบัติตามกฏของวิทยาลัยฯ

หลักฐานในการสมัคร

1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาบัตรประชาชน

4.หนังสือรับรองความประพฤติของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ หัวหน้าสถานศึกษา

5.ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้ายก่อนการรับสมัคร

การสมัครเข้ารับทุนและการยื่นใบสมัคร

1.นักเรียนขอรับใบสมัครเข้ารับทุนได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด หรือ www.atc.ac.th

2.สถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกขั้นต้น

3.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียด พร้อมเอกสารแนบ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4.ผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน มีสิทธิ์ก่อน

5.เมื่อผู้ขอรับทุนได้ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน นักศึกษาจะต้องรายงานตัวและเข้ามารับการปฐมนิเทศตามวันและเวลาที่กำหนด

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสำนักวิชาการ โทร 0-2744-8450-4 ต่อ 126-128 E-mail : [email protected]/prattawit