ATC 4.0 มิติใหม่แห่งการสอบ "การเรียนรู้ยุคใหม่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหนังสือ"

26 Sep 2018
ATC 4.0 มิติใหม่แห่งการสอบ "การเรียนรู้ยุคใหม่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหนังสือ" สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจัดการสอบ วัดมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้ระดับสากล สอดคล้องกับทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ATC 4.0 มิติใหม่แห่งการสอบ "การเรียนรู้ยุคใหม่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหนังสือ"