ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับนักวิทย์ฯ อาเซียน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 5 หวังสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาซินโครตรอนไทยสู่ระดับสากล

13 Sep 2016
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งห้องปฏิบัติการแสงสยามยังเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซิน โครตรอนอาเซียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีพ.ศ. 2559 นี้ สถาบันฯ มีเป้าหมายขยายฐานการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Synchrotron Science Camp) ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับนักวิทย์ฯ อาเซียน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 5  หวังสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาซินโครตรอนไทยสู่ระดับสากล

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านความร่วมมือในการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเพื่อให้นิสิตนักศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย"

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียนครั้งที่ 5 ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - 4 หรือระดับปริญญาโทในสาขาวิชา หรือระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 (ณ วันที่เข้าร่วมโครงการ) ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า

สนใจ สมัครด่วน ! ฟรี.!.. ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ตุลาคม 2559 โดยส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.slri.or.th/sciencecamp2016 รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ใช้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 04-4217-040 ต่อ 1604

ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับนักวิทย์ฯ อาเซียน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 5  หวังสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาซินโครตรอนไทยสู่ระดับสากล ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับนักวิทย์ฯ อาเซียน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 5  หวังสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาซินโครตรอนไทยสู่ระดับสากล ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับนักวิทย์ฯ อาเซียน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 5  หวังสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนาซินโครตรอนไทยสู่ระดับสากล