วว. ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านระบบราง

25 Sep 2023

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม   ดร.โศรดา  วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวิภาพ    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   พร้อมคณะผู้บริหาร  บุคลากร วว.  ร่วมให้การต้อนรับ  H.E. Mr. Zhang  Guangjun  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบราง วว.  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)  โดยมี ดร.อาณัติ  หาทรัพย์  ผอ.ศทร.  เป็นผู้แทน วว. นำการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพร้อมเสนอผลงานความร่วมมือของคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานไทยและจีน ได้แก่  ศทร.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงาน  CRRC Corporation Limited, CRRC Qingdao Sifang สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในความร่วมมือด้านการพัฒนางานด้านระบบราง อาทิ การจัดทำรายการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบและการวิจัยระบบราง (test and research infrastructures) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการจัดตั้ง Joint  Laboratory  ร่วมกันในระยะต่อไป

วว. ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านระบบราง

นอกจากนี้ วว. ยังได้นำเสนอผลงานด้านการเกษตร  (สารชีวภัณฑ์)  ภายใต้การดำเนินโครงการ  1  ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร  (BIG  ROCK)  ต่อคณะเยี่ยมชมด้วย  เพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินงานในอนาคตของ  วว.  ต่อไป   ในวันที่  22  กันยายน 2566  ณ  ศทร. วว. เทคโนธานี  คลองห้า จ.ปทุมธานี