ภาพข่าว: นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร บริจาคอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านหนองทราย

26 Oct 2016
มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับนายคณาเดช ศรีภานุมาตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทราย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน
ภาพข่าว: นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร บริจาคอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านหนองทราย