พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ "อาคาร ๕๐ ปี สศก.

16 Nov 2020

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ "อาคาร ๕๐ ปี สศก." โดยมีพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา จ.มุกดาหาร พร้อมทั้งให้การสงเคราะห์โรงเรียน 5 รร. ในพื้นที่ จ.มุกดาหารและนครพนม อาทิ รร.บ้านย้อมพัฒนา ส่งมอบอาคารห้องสมุด รร.บ้านกอก มอบโรงเรือนเพาะเห็ด และรร.บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี มอบห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง รวม 7 ห้อง

พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ "อาคาร ๕๐ ปี สศก.