วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร"

22 Nov 2016
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในนามเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นชื่อของวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เปิดสอนในหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการแพทย์แผนไทย การพยาบาล หลักสูตรทางการแพทย์ต่างๆ ภายใต้ปรัชญาการผลิตคนเพื่อชุมชน และมีอัตลักษณ์บัณฑิตคือการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จากเศรษฐกิจพอเพียง "จากดินสู่...ดิน" "จากชุมชนสู่....ชุมชน"

และเนื่องในโอกาสที่ทางวิทยาลัยฯ จะจัดงาน "แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงถึงพัฒนาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ รวมถึงเชิดชูการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยและให้แพทย์แผนไทยทั่วประเทศได้มากราบพระบาท สร้างความเข้าใจรักในการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติและถือในโอกาสอันดีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงให้การอุปการะการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า เพื่อเป็นสินของชาติสินแห่งแผ่นดินสืบต่อไป พร้อมกับการเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทย ที่รูปแบบการจัดสวนสมุนไพรแบ่งเป็น 12 กลุ่มโรค และจะได้พบกับต้นไม้หายาก คือต้นแก้งขี้พระร่วง และต้นชองระอา

ในโอกาสนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์มงคล ณ สงขลาประธานกรรมการมูลนิธิ สถาบันพระบรมราชนก และ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมแผนไทย ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมแถลงข่าว "แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" พร้อมกับสัมภาษณ์ในรายละเอียดการจัดงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข