กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry

11 Sep 2018
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี และคณะ ในฐานะ Nationnal Adhering Organization (NAO) ของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC International Conference on Green Chemistrty โดยมี ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Prof. Pietro Tundo ประธาน Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable Development (ICGCSD) กล่าวต้อนรับ Prof. Christopher Brett รองประธาน IUPAC เชิญรางวัลนักวิจัยดีเด่น 9 ท่าน และ Prof. Nicole Jeanne Moreau กล่าวเปิดงาน การประชุมฯ จัดระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ราว 600 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก
กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry

ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICGCSD เป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการครั้งนี้เน้น "Green for Sustainable Growth : Chemistry, Scaling-Up, Economic, Regulation, Innovation and Education" ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานวิชาการใน 4 หัวข้อหลักคือ (1) Green Chemicals, Polymers, and Materials (2) Green Synthesis, Manufacturing and Engineering Processes (3)Green Fossil Energy, Biomass, and Future Fuels และ (4) Green Chemistry Education นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโปสเตอร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมจัดนิทรรศการด้วย

8th IUPAC Internationnal Conference on Green Chemistrty ครั้งนี้ Prof. Christopher Brett รองประธาน IUPACได้พบปะกับนักวิจัยไทยและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะร่วมพัฒนางานวิจัยระดับแนวหน้า (Frontier Research) ของโลกต่อไป