ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาฯ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 70 แห่งทั่วประเทศร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

19 Oct 2018
กระทรวงศึกษาธิการ - บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา กว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นกำลังคน ที่มีคุณภาพตามแนวทางสากล มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีความพร้อมเต็มที่ในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของประเทศในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายประชารัฐ"
ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาฯ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 70 แห่งทั่วประเทศร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

ด้าน นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า "ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ "คน" ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ล่าสุด ซีพี ออลล์ ประสานความร่วมมือร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ในหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า / การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก, ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า และ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการจริงในรูปแบบของ Work-Integrated Learning (WIL) ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

"การเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง นับเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีองค์ความรู้ มีคุณภาพและมีทักษะการทำงานตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นไปตามนโยบายซีเอสอาร์ด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน และตรงตามปณิธานของ ซีพี ออลล์ คือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" เช่นเดียวกับเจตนารมณ์ที่ ซีพี ออลล์ ได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษามีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน" นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาฯ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 70 แห่งทั่วประเทศร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาฯ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 70 แห่งทั่วประเทศร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาฯ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 70 แห่งทั่วประเทศร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม