MOU จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย

07 Sep 2022

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เข้าร่วม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย (MOU) ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง) เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

MOU จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และการพัฒนาสร้างศักยภาพแรงงานใหม่สู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนของภาคธุรกิจ

MOU จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย