ภาพข่าว: อาชีวะจัดมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

18 Dec 2019
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ครั้งที่ 31โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ ดร.สงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3กล่าวรายงาน และดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาภาคเหนือ องค์การในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ และคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมพิธี ณ เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพข่าว: อาชีวะจัดมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพ ฯ นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพใน การเป็นผู้นำแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ได้ใช้ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการในการทำกิจกรรม ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ภายใต้การจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562ครั้งที่ 31ซึ่งมีกิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ดังนี้ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น รวมถึงการประกวดการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดนิทรรศการโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ องค์การมาตรฐานดีเด่น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพให้สังคมได้รับรู้ และเกิดการยอมรับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า ด้วยการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

มหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 สถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาครัฐและเอกชน จำนวน 87 แห่ง คณะกรรมการดำเนินงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมทางวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน จำนวน 1,650 คน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ จำนวน 1,077คน ผลงาน 359 ชิ้น ผู้บริหารและครู จำนวน 924คน ร่วมงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย