สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ครู และคณาจารย์ สถานศึกษาในสังกัด

25 Nov 2022

เมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน 2565 ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยนางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสานงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายศุภชัย ตั้งวรชัย กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายสมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดในทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ครู และคณาจารย์ สถานศึกษาในสังกัด

นางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อครู คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เนื่องจากในยุคปัจจุบัน กระแสการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า(EV) โดยเฉพาะ ของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นสถานประกอบการที่ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน นับว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูจากรถยนต์ยี่ห้อ นิสสันที่เห็นใช้กันอยู่ และในยุคเทคโนโลยีก้าวไกลนี้ ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สู่ตลาดรถยนต์นับเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากสถานการณ์โลกน้ำมันมีราคาพุ่งสูงขึ้น รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บุคลากรด้านยานยนต์ต้องเร่งปรับตัว ในด้าน "ทักษะฝีมือ" ที่จำเป็น เพื่อรองรับการมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มขั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาครูและคณาจารย์ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในอนาคตต่อไปได้

ด้าน นายสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสานงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ นิสสัน ได้เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (Up Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) เราพร้อมและยินดี ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เรามี ให้แก่ครู คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้การพัฒนากำลังคน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

  1. ผู้อำนวยการสถาบันและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จำนวน 18 คน
  2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จำนวน 15 คน
  3. ครูและคณาจารย์ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติติการ(On Site) จำนวน 35 คน
  4. ครู คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ( VDO Conference)จำนวน 446 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มาบรรยายและเป็นวิทยากร - พี่เลี้ยง ให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ครู และคณาจารย์ สถานศึกษาในสังกัด