CPF จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ผลิตและพัฒนานศ.อาชีวศึกษาสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพ

11 Jan 2024

นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานวิศวกรรมกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับนายนนทพงศ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี รวมถึงจัดแผนการฝึกอาชีพ ด้วยการคัดเลือกผู้เรียนเพื่อเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการของซีพีเอฟ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง มีการวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ โดยมี นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี? และ นายกองเกียรติ เลี้ยงปิยะประเสริฐ ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมพื้นฐานและงานระบบ ซีพีเอฟ ลงนามในฐานะพยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

CPF จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ผลิตและพัฒนานศ.อาชีวศึกษาสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพ