สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ

28 Aug 2023

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มภาคการศึกษาที่สามารถนำมาตรฐานอาชีพไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ สมาคม สมาพันธ์ ผู้ประกอบการในอาชีพ มีความสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้าองการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ

นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผลักดันให้เกิดการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมไปถึงให้การให้หนังสือรับรองสมรรถนะ ตลอดจนหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานของบุคคล ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE จะยิ่งเป็นการเปิดโอกาสการมีงานทำได้มากยิ่งขึ้น หากภาคการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ก็จะช่วยป้อนกำลังคนที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ว่าในห้วงที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภาคการศึกษาทั้งระบบเผชิญกับการถูกทำลายล้างอย่างรุนแรง จึงมีความท้าทายหลายรูปแบบเกิดขึ้น เพื่อเป็นการรองรับโลกของอาชีพและโลกการศึกษาที่เชื่อมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2567 โดยเน้นฐานสมรรถนะที่มีความจำเป็นสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เป็นการศึกษาที่มุ่งหยุดความสูญเสีย สูญเปล่า หยุดการตกงานจากผลิตผลของระบบการศึกษาสู่การขับเคลื่อนให้การศึกษาปรับไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นจริง

ขณะที่การเสวนาหัวข้อ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเสวนา เห็นตรงกันว่า ควรนำเอามาตรฐานอาชีพมาพัฒนากำลังคน ผลิตนักศึกษากลุ่มอาชีวะให้มีคุณภาพ ทำวิทยาลัยให้เป็น Smart College ทำอย่างไรให้ครูเป็น Smart teacher เด็กเป็น Smart student โดยเชื่อว่าคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์ประกอบสำคัญ เป็นกลไกทางการศึกษาอย่างชัดเจน จากนี้อาชีวศึกษาจะมุ่งไปในระดับจังหวัดเป็นสำคัญ มีแผนและกระบวนการของจังหวัดเอง ซึ่งต้องพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันให้ได้ และพัฒนาให้ e-portfolio ใช้งานได้ง่ายขึ้นและตอบโจทย์ทุกแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สามารถเบิกถอนเครดิตการเรียนรู้ไปสู่การขอรับหน่วยกิจทางอาชีพ และในท้ายที่สุดกลับไปเชื่อมโยงกับการศึกษาได้ด้วย ก็จะทำให้ช่วงเวลาทางการศึกษาสั้นลงโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์

ทั้งนี้ในงานยังได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สถานศึกษากว่า 30 แห่ง ที่ร่วมเป็นหน่วยงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระบบ E-Portfolio ภายใต้ E-Workforce Platform ด้วย

สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ