ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญร่วมพิธี ไหว้ครู ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561

24 Jul 2018
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมสังคมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในพิธีกรรมที่สำคัญครบถ้วนตามจารีตพิธีไหว้ครูแบบราชสำนัก
ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญร่วมพิธี ไหว้ครู ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561