ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2560 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 38

08 Jun 2017
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานพิธี พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2560 ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารสำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประกอบพิธีอ่านโองการไหว้ครู นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่สำคัญครบถ้วนตามจารีตพิธีไหว้ครูแบบราชสำนัก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษา และรักษาประเพณีโบราณให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป ด้วยตระหนักว่า ศิลปะวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม และสะท้อนความเป็นชาติ ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ คุณนีรนุช ปัทมสูต และคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ เข้าร่วมในพิธี
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2560 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 38