คณะศิษย์ของอาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม จัดปาฐกถาหัวข้อ ศิลปะกับชีวิต: ประสบการณ์การใช้กระบวนการศิลปะเพื่อเยียวยาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี

04 Mar 2009

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--ศูนย์สังคีตศิลป์

คณะศิษย์ของอาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้จัดให้มีปาฐกถา อุทัย ดุลยเกษม ต่อเนื่องกันมาทุกปี นับตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเป็นปีที่อาจารย์มีอายุครบ 60 ปี

ในปีนี้ ปาฐกถาจะจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 12.30-16.00 น. ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวลำโพง โดยหัวข้อของการปาฐกถาคือ “ศิลปะกับชีวิต: ประสบการณ์การใช้กระบวนการศิลปะเพื่อเยียวยาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี” โดย คุณชุติมา สายแสงจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่มเราเข้าใจ ภายใต้มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและด้านเอชไอวีมาเป็นระยะเวลายาวนาน หัวข้อของการปาฐกถานี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของศิลปะและศิลปินในการจัดการกับประเด็นปัญหาทางสังคม

กำหนดการ ปาฐกถา อุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ 7

12.30-13.00 ลงทะเบียน

13.00-13.15 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดปาฐกถา โดยตัวแทนคณะผู้จัด

13.15-13.30 แนะนำองค์ปาฐก

13.30-15.30 ปาฐกถา “ศิลปะกับชีวิต: ประสบการณ์การใช้กระบวนการศิลปะเพื่อเยียวยา เด็กที่มีเชื้อเอชไอวี” ประกอบการนำเสนอวีดิทัศน์งานศิลปะและละคร โดย คุณชุติมา สายแสงจันทร์

15.30-16.00 ปัจฉิมกถา โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาสกร อินทุมาร ผู้ประสานงาน 089-134-9069

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวลำโพง 0-2215-6537