คาร์โก้ การบินไทย เปิด Cargo Academy ให้ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมสัมผัสการปฏิบัติงานเสมือนจริง

20 Oct 2022

ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ THAI Cargo Academy สำหรับศึกษาดูงาน ให้บริการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ ณ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

คาร์โก้ การบินไทย เปิด Cargo Academy ให้ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมสัมผัสการปฏิบัติงานเสมือนจริง

เนื่องจากปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้ง สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้บรรจุการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นหลักสูตรของสถาบันมากยิ่งขึ้น ฝ่ายคาร์โก้ การบินไทย.จึงต้องการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนการขายและขนส่งสินค้าทางอากาศ และประชาชนทั่วไป เข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานของการขนส่งสินค้าทางอากาศในสถานที่จริง ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยจะมีทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานเสมือนจริง และการเข้าชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ หรือก่อนการก้าวเข้าไปทำงานในอนาคต ทั้งนี้ การเข้าอบรมดังกล่าวจะใช้เวลา 1 วัน โดยมีค่าบริการ ดังนี้

  • แพ็กเกจที่ 1 ราคา 790 บาทต่อท่าน
  • แพ็กเกจที่ 2 ราคา 990 บาทต่อท่าน (ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าเยี่ยมชมโรงเก็บเครื่องบิน (Hangar) ของฝ่ายช่าง การบินไทย เพิ่มเติมด้วย)

ทั้ง 2 แพ็กเกจ รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ตลอดจนเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าธรรมเนียมเข้าเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และใบรับรองการปฏิบัติงานแล้ว ผู้สนใจติดต่อได้ที่อีเมล [email protected]

คาร์โก้ การบินไทย เปิด Cargo Academy ให้ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมสัมผัสการปฏิบัติงานเสมือนจริง