มข.เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

02 Jul 2018
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัด "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวข้อการจัดงานหลักคือ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" และมีหัวข้อการจัดงานย่อย คือ " 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มข.เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปี 2561 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชนด้วย

มข.เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์