ภาพข่าว: กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร

04 Mar 2019
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better paper Better World ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 75 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ที่ให้ความสำคัญ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม บริการตัดผม รวมทั้งการแนะนำการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพปากและฟัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในฤดูร้อนที่จะถึงนี้
ภาพข่าว: กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร