ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงใส่ยารักษ์โลกให้โรงพยาบาล

21 Sep 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงใส่ยาจากเปลือกห่อกระดาษในโครงการ "กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก" ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใหม่ ให้กับห้องจ่ายยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดรับเปลือกห่อกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ จากลูกค้า และส่งต่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน พับเป็นถุงใส่ยาเพื่อเป็นรายได้เสริม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จากการที่ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบาย ESG ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงใส่ยารักษ์โลกให้โรงพยาบาล

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงใส่ยารักษ์โลกให้โรงพยาบาล