13 ทศวรรษ "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน"

02 Sep 2022

ครบรอบ 130 ปี "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" กรมการปกครอง ชู "กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" นักปกครองด่านหน้าที่ทำงานใกล้ชิดชาวบ้าน เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ผู้ปักธงนำความสุข ความสามัคคี ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้เข้าถึงตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้ามายาวนานถึง 130 ปี

13 ทศวรรษ "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน"

เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนไว้ด้วยกัน โดยเป็นผู้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนากลุ่มคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และทำให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับปี 2565 นี้เป็นปีที่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 (ร.ศ. 111) ณ บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปีนี้ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ

หัวใจแห่งความสำเร็จในภารกิจของกรมการปกครองอยู่ที่ตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยปกครองในระดับฐานรากของประเทศ โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบอบการปกครองและสังคมไทยมายาวนาน และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเหมือนผู้ปักธงแห่งความสุขลงในทุกหมู่บ้านและทุกตำบล เพราะเป็นนักปกครองด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน ในฐานะนักปกครองท้องที่ที่นำนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐไปปฏิบัติและปรับใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดผลเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนความสุข ความรัก ความสามัคคี ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้เข้าถึงตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดตามความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประวัติความเป็นมาของวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง และเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com หรือ Facebook กรมการปกครอง fanpage