กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในโอกาสครบรอบ 130 ปี "สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"

13 Sep 2022

กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ กับภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในโอกาส "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 และครบรอบ 130 ปี สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในโอกาสครบรอบ 130 ปี "สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 (ร.ศ. 111) ณ บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในการดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2565 มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ้น จำนวน 266 ราย แบ่งเป็น รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 133 ราย และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 ราย  ซึ่งเป็นปีที่ สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี

การจัดกิจกรรมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" รวมทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาตำบลและหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดตามความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประวัติความเป็นมาของวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผลงานของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com หรือ Facebook กรมการปกครอง fanpage

กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในโอกาสครบรอบ 130 ปี "สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"