วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น

20 May 2022

วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปอาหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปี 2565 จำนวน 3 ราย

วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น

ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ร้านกล้วยบ้านก้อง) อำเภอเมือง และกลุ่มกล้วยเล็บมือแปรรูปบ้านหนองบัว อำเภอสวี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น วศ. จึงได้หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการร่วมกัน และให้คำปรึกษาแนะนำโดยใช้องค์วามรู้ด้าน วทน. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น