วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุและเก็บรักษา ณ จังหวัดนครนายก

21 Jul 2022

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุและเก็บรักษา ณ จังหวัดนครนายก

จำนวน 2 กลุ่ม คือ คนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร และวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว ณ จังหวัดนครนายก การดำเนินงานที่สำคัญของ วศ. พบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ไข่เค็มมะดัน และปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้กับตัวสินค้า โดยการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. ช่วยเข้ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ สร้างงานสร้างได้รายให้กับผู้ประกอบการและชุมชน นำมาซึ่งความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการต่อไป