สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

30 Mar 2023

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสังวรณ์ เสนะโลหิต เกษตรอำเภอเขาย้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ร่วมกับคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

โดยได้มีการประชุมแนวทางและแผนการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้เป้นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้านผ่านกลไกลของคณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ